Aktualności

OGŁOSZENIE 


Szanowni  Parafianie  oraz goście modlący  się w naszej wspólnocie
 
W związku z odejściem z parafii ks. Proboszcza Mariana   pragnę przekazać kilka informacji:
 
Uroczysta Msza Święta, podczas której   będziemy dziękować   naszemu księdzu za jego posługę będzie miała miejsce w niedzielę –  26 czerwca o godz. 11.00.
 
Podczas tej liturgii dziękować będziemy Bogu za dar jego kapłaństwa i    powołania.   Podziękujemy  księdzu proboszczowi   za długoletnie     budowanie naszej wspólnoty parafialnej.   To co stworzył,  można nazwać jego dzieckiem – nadszedł   jednak dla niego czas zasłużonej emerytury.
 
W    związku z tym zostanie   stworzona księga pamiątkowa z naszymi podziękowaniami. Każdy,  kto ma takie  pragnienie,  może wyrazić pisemnie swoją wdzięczność dla księdza proboszcza. Proszę podziękowania lub wspomnienie wypisać ręcznie w księdze znajdującej się na stoliku przy wyjściu z kościoła od dzisiaj aż do przyszłej niedzieli.
 
Po uroczystej mszy zapraszamy wszystkich parafian na poczęstunek,
 
W tym dniu otoczmy naszego księdza proboszcza modlitwą,  wsparciem
i   indywidualnym   podziękowaniem.
 
Z pozdrowieniami  –  Sołtys Wioleta   Piekarczyk

Program wizyty duszpasterskiej

27.12.2021 r. – 30.12.2021 r

DzieńGodz.Osiedla
27.12.2021 poniedziałek9:00 od Młyna
Góry, Maślaki, Budzyń, Pyzdury, c.d. Dolnej Raby, za potokiem, do drogi, domy przed Zajazdem, zakończenie u rodziny Janusza i Elżbiety Wacławik.
28.12.2021 wtorek9:00 od ZajazduDomy przy drodze w stronę kościoła Łęgi, Rzepki, Łaniaki, Wątory do osiedla Gazdy, zakończenie u rodziny Grzybaczów.
29.12.2021 środa9:00 od rodziny Wodziaków M. B.Loski, Sochy, zakończenie u rodziny Kościelniaków M. Z.
30.12.2021 czwartek9:00 od rodziny Miśkowców
Bartusie, Muzykówka, Piekarczykówka, Tobołówka, zakończenie na plebanii.

List Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego w związku z nową falą pandemii COVID 19

Ukochani Archidiecezjanie!

         W większości parafii niedziela poprzedzająca uroczystość Wszystkich Świętych jest obchodzona jako rocznica poświęcenia własnego kościoła. Nie znając dokładnie daty tego wydarzenia, pragniemy w ten sposób dziękować Panu Bogu za ten szczególny dzień w historii parafii, w którym jej świątynia została w sposób uroczysty poświęcona Jemu samemu – na Jego cześć i chwałę, a także dla dobra duchowego wszystkich aktualnie żyjących i przyszłych pokoleń parafian.

         W liturgii rocznicy poświęcenia własnego kościoła czytany jest najpierw fragment Księgi Ezechiela, w którym Bóg w odniesieniu do świątyni jerozolimskiej mówi: „To jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów” (Ez 43, 7a). Wierzymy, że w nieskończenie głębszej mierze to stwierdzenie odnosi się do każdego kościoła katolickiego, gdzie
w tabernakulum – w eucharystycznym znaku Chleba – jest prawdziwie i substancjalnie obecny Boży Syn, Jezus Chrystus. Osobiste spotkanie z Nim, zwłaszcza podczas niedzielnej Mszy świętej, sprawia również, że doświadczamy szczególnej obecności i wzrastania Kościoła w sensie duchowym jako tej wspólnoty ludzi wierzących, której – jak pisał św. Paweł Apostoł w Liście do Efezjan – „kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”, a fundamentem Apostołowie i prorocy (por. Ef 2, 20b). Dzięki temu od chwili Chrztu świętego wierni chrześcijanie mogą cieszyć się godnością współobywateli świętych i domowników Boga (por. Ef 2, 19b). Co więcej, poprzez słuchanie Słowa Bożego i udział w świętych sakramentach każdy chrześcijanin budujeosobistą świętość, sam stając się nowym kamieniem w tej duchowej świątyni i stanowiąc „mieszkanie Boga przez Ducha” (por. Ef 2, 21-22).

         Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam ponadto postać Zacheusza, bogatego zwierzchnika celników, który bardzo pragnął osobiście zobaczyć Pana Jezusa przychodzącego do Jerycha, jego rodzinnego miasta. Ponieważ jednak był niskiego wzrostu, wszedł na rosnącą obok drogi sykomorę. Chrystus dostrzegł go, kazał mu zejść na ziemię i przygotować dom, by móc się z nim spotkać. To sprawiło, że przepełniony radością Zacheusz zawołał: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie” (Łk 19, 8b). Także w odniesieniu do naszego życia szczere pragnienie spotkania z Jezusem przynosi prawdziwie cudowne owoce: z jednej strony nasze osobiste nawrócenie, z drugiej natomiast wejście Chrystusa w przestrzeń naszego rodzinnego domu, który dzięki temu staje się świątynią, Kościołem domowym, gdzie nasza codzienność przeżywana jest w nieustannej obecności Boga.

Drodzy Archidiecezjanie!

         Rozważając wspólnie z Wami przypadające na dzisiejszą niedzielę czytania mszalne, mam świadomość tego, że wielu z Was odczuwa w swych sercach smuteki ból, iż z powodu nowej fali pandemii COVID 19 nie może osobiście wziąć udziału we Mszy świętej wparafialnej świątyni i wraz z całą wspólnotą dziękować za to, że kiedyś została ona poświęcona Panu Bogu na Jego wyłączną własność. Co więcej, nikt z nas nie wie, jak długo jeszcze będą obowiązywać nałożone przez władze państwowe ograniczenia, które mają na celu zahamowanie rozwoju pandemii koronawirusa i ochronę każdego z nas przed niebezpieczną, powodowaną przez niego chorobą.Wiedzcie, Moi Drodzy, że także i ja przeżywam podobny do Waszego smutek, nie mogąc uczestniczyć w wielu zaplanowanych od dawna uroczystościach, podczas których doświadczałbym radości wspólnej z Wami modlitwy, a także osobistego spotkania.

         W tej sytuacji proszę Was o cierpliwe znoszenie niedogodności i przestrzeganie zaleceń sanitarnych w imię miłości bliźniego, do której wzywa nas Pan Jezus. Z całego serca zachęcam Was, aby postać Zacheusza, pragnącego spotkać się z Jezusem, stała się wzorem dla tych wszystkich, którzy z powodu pandemii i związanych z nią ograniczeńnie będą mogli wziąćudziału w niedzielnej Mszy świętej. Niech, przede wszystkim, nie zabraknie w Was pragnienia osobistego spotkania się z Panem Jezusem. Jeżeli niemożliwe będzie osobiste udanie się dokościoła, z wielką nabożnością bierzcie udział we Mszach świętych transmitowanych przez radio, telewizję lub internet, czytajcie Pismo Święte, odmawiajcie różaniec i inne modlitwy.Z żarliwością i ufnością zanoście je do Boga: za chorych przebywających w szpitalach i w domach, o łaskę możliwie szybkiego ustąpienia pandemii, o dobre zdrowie dla każdej i każdego z nas, o ofiarność i odwagę dla całej służby zdrowia, dla lekarzy i pielęgniarek,którzy ryzykują własnym zdrowiem, a niekiedy i życiem, byśmy mogli szczęśliwie przeżyć ten trudny czas. Nie zapominajcie również o Waszych kapłanach, którzy z oddaniem pracują dla Was i dla dobra Waszych wspólnot. Bądźcie solidarni i odpowiedzialni za innych, w sposób szczególny pamiętając o naszych seniorach, niosąc im konkretną pomoc i wsparcie. Zachęcam Was przy tym, abyście z ufnością oddawali się pod szczególną opiekę św. Jana Pawła II Wielkiego, którego watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 5 października br. ogłosiła Patronem Małopolski. Szukajcie również opieki u św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, którego Pan Bóg w ostatnich czasach zsyła nam jako naszego szczególnego opiekuna i obrońcę.

         Módlmy się z całą życzliwością i serdecznością za siebie nawzajem, a wszelkie trudności i cierpienia, niepokoje i bóle ofiarujmyw intencji Kościoła, który jest naszą Matką, oraz w intencji naszej Ojczyzny, którą dał nam Bóg jako dar, a równocześnie jako wielkie zadanie.

         Na ten szczególny czas, który jest także czasem zbawienia i w którym również doświadczamy czułej bliskości Boga, z serca Wam wszystkim, Drodzy Siostry i Bracia, błogosławię

X Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kraków, 20 października 2020 roku,
w uroczystość św. Jana Kantego, głównego Patrona Archidiecezji Krakowskiej i miasta Krakowa

List należy odczytać Wiernym w niedzielę 25 października 2020 roku
oraz udostępnić w serwisach internetowych parafii.Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski wobec zmniejszania ograniczeń liczby osób mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych

Konferencja Episkopatu Polski z radością przyjmuje informacje o zmniejszającym się zagrożeniu epidemicznym w Polsce. Z wdzięcznością myślimy o wysiłku wielu osób wkładanym zarówno w ochronę życia i zdrowia Polaków, jak i w przywracanie zwyczajnej aktywności społecznej w naszej ojczyźnie. Dzięki roztropnym, choć trudnym decyzjom, udało się ochronić wiele istnień ludzkich.

W tym kontekście bardzo ważna i potrzebna jest decyzja o kolejnych złagodzeniach obostrzeń, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do innych dziedzin życia. Siła do walki z epidemią oraz siła przywracania zwyczajnej aktywności w naszym kraju, znajduje swoje źródło w sile ducha, a ta została nam dana w Jezusie Chrystusie.

W tygodniach epidemii dochodziły do mnie budujące świadectwa ludzi wierzących, którzy – choć korzystali z udzielonej im dyspensy i łączyli się duchowo oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu z liturgią sprawowaną w kościołach – odczuwali wielką tęsknotę za wspólnotą parafialną i życiem sakramentalnym.

Wobec zapowiedzianej wczoraj możliwości uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych większej liczby osób, zachęcam wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym. Aby zaspokoić głód eucharystyczny i głód Słowa Bożego, zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Dziękuję kapłanom za odważne towarzyszenie wiernym w czasie epidemii, w ramach nałożonych na Kościół ograniczeń. Jednocześnie zachęcam księży do podejmowania nowych inicjatyw duszpasterskich, zwłaszcza do aktywności w ramach małych grup formacyjnych oraz cyklicznych spotkań katechetycznych, zgodnie ze wskazaniami poszczególnych biskupów diecezjalnych. Ufam, że wkrótce, będziemy mogli cieszyć się pełnią duszpasterskiego zaangażowania i posługi.

Wszystkich Polaków, a zwłaszcza chorych, samotnych i cierpiących oraz tych, którzy się nimi opiekują zapewniam o mojej modlitwie, z serca błogosławiąc.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

W niedzielę 19.04.2020 Koronka do Miłosierdzia Bożego

W najbliższą niedzielę będziemy obchodzili Święto Miłosierdzia Bożego, zapraszam do szczególnej modlitwy w tym dniu, o godz. 15.00, Koronką w intencji ustania epidemii. W mediach społecznościowych możemy publikować nasze prośby i podziękowania z hasztagiem #Miłosierdzie – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu przypomniał, że Święto Miłosierdzia Bożego przypada w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Św. Jan Paweł II w 1995 r., na prośbę Episkopatu Polski, wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce, a w 2000 r., w dniu kanonizacji siostry Faustyny, papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Zachęcam byśmy w najbliższą niedzielę szczególnie modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji ustania epidemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, a także za tych, którzy walczą z wirusem. W mediach społecznościowych możemy publikować nasze prośby i podziękowania do Miłosierdzia Bożego oraz zdjęcia obrazów Jezusa Miłosiernego, które mamy w domach z hasztagiem #Miłosierdzie” – podkreślił.

Ks. Rytel-Andrianik zaprosił też, by przy okazji Święta Miłosierdzia, sięgnąć do „Dzienniczka” św. siostry Faustyny. „Tej prostej i pokornej siostrze zakonnej objawił się Jezus z przesłaniem miłosierdzia dla całego świata. W +Dzienniczku+ odnajdujemy słowa nadziei nawet dla największych grzeszników i osób życiowo pogubionych. To przesłanie jest aktualne na dzisiejsze czasy. Wielkim propagatorem Miłosierdzia Bożego był św. Jan Paweł II, to dzięki niemu postać św. siostry Faustyny i Koronka do Miłosierdzia Bożego są znane na całym świecie” – powiedział.

Rzecznik Episkopatu zachęcił również do duchowej łączności z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach oraz do łączenia się w niedzielę ze wspólnotą Kościoła na Mszach Świętych poprzez transmisje.

BP KEP

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA WIELKI TYDZIEŃ 2020

Wielki Czwartek

Pamiątka ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa.

O godz. 18:00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele z udziałem tylko asysty liturgicznej.

Rodzina która zamówiła Mszę Świętą gromadzi się w krużganku kościoła, w liczbie maksymalnie 5 osób.

Po Mszy św., przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i Adoracja do godz. 20:00.

Wielki Piątek

Pamiątka Męki i Śmierci Chrystusa.

W ciągu dnia (od godz. 8:00) okazja do prywatnej Adoracji przy Ciemnicy, z zachowaniem ostrożności i przepisów sanitarnych (maksymalnie 2 osoby w krużganku kościoła).

17:30 Droga Krzyżowa w kościele (uczestniczy tylko asysta liturgiczna).

18:00 Obrzędy Wielkiego Piątku – pokłon Krzyżowi.

18:30 Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

18:45 Gorzkie Żale, część 3.

19:00 – 21:00 Adoracja prywatna (najwyżej 5 osób w kościele i dezynfekcja ławek po każdej zmianie adorujących…).

Strażaków prosimy o pomoc w charakterze pilnujących porządku (jedna osoba przy wejściu)… natomiast rezygnujemy w tym roku z uroczystej asysty przy Grobie.

Salka katechetyczna będzie zamknięta, jedynie dostęp do WC!

Wielka Sobota

Liturgia Paschalna i Rezurekcja

W ciągu dnia Adoracja przy Grobie Pańskim, prywatna w krużganku kościoła (od godz. 8:00, co najwyżej 2 osoby).

Nie ma poświęcenia pokarmów!

O godz. 19:00 rozpoczęcie liturgii, poświęcenie paschału i Msza Święta Zmartwychwstania Pańskiego, bez odnowienia Chrztu Świętego i procesji.

Uczestniczy w kościele tylko asysta!

Wszyscy łączymy się duchowo w powyższych nabożeństwach i adoracjach, korzystając z dyspensy, poprzez transmisje radiowo-telewizyjne, a na dźwięk dzwonu przenosimy się myślą do kościoła parafialnego.

Spowiedź wielkanocna przełożona do 7-mego czerwca b.r…, duchowo przyjmujemy Komunię Świętą, wzbudzając Akt żalu doskonałego za grzechy.

Drodzy Parafianie,

W tym szczególnym dla każdego z nas czasie, gdzie do domów naszych serc przychodzi Chrystus Zmartwychwstały i głosi radosną nowinę, zwycięstwa miłości nad nienawiścią, tryumfu dobra nad złem, życia nad śmiercią – cieszmy się i radujmy !
Niech ten  czas lęku o przyszłość naszą i naszych bliskich, rozjaśni
wielkanocny poranek, dając niegasnące światło nadziei i promienie wiary w odradzającym się źródle pokoju.
Niech Pan Zmartwychwstały udziela Wam obficie łask i strzeże na drogach Waszego życia.

Z całego serca błogosławi

Ksiądz Proboszcz

Rzecznik Episkopatu: nie jest możliwa spowiedź on-line lub przez telefon

28-03-2020

Nie jest możliwa spowiedź przez telefon lub Internet. Księża biskupi przypominają, że – zgodnie z dokumentem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu – w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”. Spowiedź, także w obecnych warunkach, jest możliwa tylko poprzez indywidualny i bezpośredni kontakt ze spowiednikiem, przy zachowaniu wszystkich zaleceń służb sanitarnych – podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. 

Rzecznik Episkopatu zaznaczył, że pomimo ograniczenia liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w Mszach św. i nabożeństwach do pięciu osób, kościoły pozostają otwarte, a księża spowiadają wiernych, stosując się do rygorów sanitarnych.

„Prezydium Episkopatu przypomniało we „Wskazaniach dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach”, że chociaż właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał, to z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć również poza nim. Dlatego w obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa” – powiedział ks. Rytel-Andrianik.

Dodał, że parafie organizują możliwość spowiedzi, a osoby, które chcą z niej skorzystać, mogą telefonicznie lub przez strony internetowe i media społecznościowe dowiedzieć się, kiedy można przystąpić do sakramentu pojednania w obecnych warunkach. Rzecznik Episkopatu podkreślił też, że biskupi zwrócili uwagę, iż drugie przykazanie kościelne nakazuje wiernym „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”. „Księża biskupi wskazują, że choć w polskiej tradycji istnieje zwyczaj spowiedzi w okresie Wielkiego Postu przy okazji rekolekcji, to jednak każdy wierny może sam zdecydować, kiedy wypełni obowiązek wynikający z tego przykazania. A co do przykazania, aby „przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”, to okres wielkanocny obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej, czyli – w tym roku – do 7 czerwca 2020”.

Ks. Rytel-Andrianik wskazał również, że ostatnio Prezydium Episkopatu przypomniało, iż zgodnie z nauką Kościoła, zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla przywrócenia stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. „Idąc za wskazaniami Katechizmu Kościoła Katolickiego numer 1452, biskupi napisali, że taki żal odpuszcza nawet grzechy śmiertelne, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Księża biskupi podkreślają, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi” – powiedział rzecznik Episkopatu Polski.

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski, wprowadza w życie na terenie Archidiecezji Krakowskiej z dniem dzisiejszym rekomendacje Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 
 

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI APELUJE O POZOSTANIE W DOMACH

Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

 1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
 2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
 3. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
 4. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.
 5. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
 6. Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.
 7. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
 8. Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.
 9. Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Program wizyty duszpasterskiej

28.12.2019 r. – 18.01.2020 r.

Dzień Godz. Osiedla Ministranci
28.12.2019

sobota

10.00

od rodziny

Soból

Brzyzek, Miedziane, Piekarze,

Dworskie…

zakończenie u rodziny Cichańskich

……………………………

……………………………

30.12.2019

poniedziałek

10.00

od rodziny

Nawarów

Maria

Biłkówka, Mardausze

zakończenie u rodziny Bednarków

……………………………

……………………………

31.12.2019

wtorek

10.00

od rodziny

Majerczyk

Macugówka, Ślusarzówka,

zakończenie u rodziny Koisów

……………………………

……………………………

02.01.2020

czwartek

10.00

od rodziny Piekarczyk

Bańkówka,

zakończenie u rodziny Potaczków

……………………………

……………………………

03.01.2020

piątek

10.00

od rodziny

Cyrwus

Majerówka,

zakończenie u rodziny Jugowicz

……………………………

……………………………

04.01.2020

sobota

10.00

od rodziny

Nawarów

R. M.

Tobołówka, Kułkówka,

zakończenie u rodziny J. M.

Potaczek

……………………………

……………………………

07.01.2020

wtorek

10.00

od rodziny

Gacków

Piekarczykówka, Bartusie,

Muzykówka,

zakończenie u rodziny Pankiewiczów

……………………………

……………………………

08.01.2020

środa

10.00

od rodziny

Ligasów

Krupówka,

zakończenie u rodziny Kowalów

……………………………

……………………………

09.01.2020

czwartek

10.00

od rodziny

Zapałów

Kuzoki, Jasice,

zakończenie u rodziny Ślusarczyk

J. A.

……………………………

……………………………

10.01.2020

piątek

10.00

od rodziny

Gacków

Janówka,

zakończenie u rodziny Piekarczyków

……………………………

……………………………

11.01.2020

sobota

10.00

od rodziny Kościelniak

M.

Sochy,

Zakończenie u rodziny Bieńków.

……………………………

……………………………

12.01.2020

niedziela

17.00 Ośrodek Zdrowia ……………………………

……………………………

13.01.2020

poniedziałek

10.00

od rodziny

Blecharczyk

J.

Loski, Gazdy,

zakończenie u rodziny Grzybacz

……………………………

……………………………

15.01.2020

środa

10.00

od rodziny

Piekarczyk

Wątory, Sztudry, Rzepki.

zakończenie u rodziny Figurów.

……………………………

……………………………

17.01.2020

piątek

10.00

od rodziny

Dyduch

Młyn, Gawronówka, Dół Raby,

zakończenie w Zajeździe

……………………………

……………………………

18.01.2020 09.30

od rodziny

Knapczyk

Góry, Maślaki, Budzyń, Pyzdury,

c.d. Dolnej Raby,

zakończenie u rodziny Raptów

……………………………

……………………………

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

TERMIN: 6.03-13.03.2020 wylot z Krakowa

1 dzień; zbiórka pielgrzymów na lotnisku, odlot do Tel Awiwu ; Przejazd do hotelu w Betlejem —zakwaterowanie i obiadokolacja.

2 dzień; śniadanie; do Ain Karem — Sanktuarium nawiedzenia św. Elżbiety i narodzenia Jana Chrzciciela (Msza Święta); Muzeum Holokaustu — Yad Vashem, Betlejem i nawiedzenie Bazyliki Narodzenia oraz Groty Mlecznej, Pole Pasterzy, powrót do hotelu — obiadokolacja i nocleg.

3 dzień; śniadanie; wykwaterowanie z hotelu, pakowanie bagaży do autokaru, wyjazd na Górę Tabor — nawiedzenie Kościoła Przemienienia Pańskiego (Msza św.); wyjazd na Górę Ośmiu Błogosławieństw, przejazd do domu św. Piotra, Tabga — miejsce Cudownego rozmnożenia chleba i ryb w Kafarnaum; rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim; przejazd do hotelu — zvratenie uakwaterowanie i obiadokolacja.

4 dzień; śniadanie, pakowanie bagaży do autokaru; wyjazd do Kany Galilejskiej — odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, przejazd do Nazaretu — nawiedzenie Groty i Bazyliki Zwiastowania, Msza św., Kościół Św. Józefa; przejazd do Hajfy —nawiedzenie sanktuarium maryjnego Stella Maris na Górze Karmel (prorok Eliasz); wyjazd na zwiedzanie Cezarei Nadmorskiej nad Morzem Sródziemnym z zachowanymi ruinami akweduktu z czasów rzymskich; przejazd do hotelu i obiadokolacja.

5 dzień; śniadanie; przejazd do świętego miasta Jerozolimy na Górę Oliwną — nawiedzenie m. in. Betfage – miejsce wjazdu Jezusa do Jerozolimy (Msza św.), Górę Wniebowstąpienia, Kościół Pater Noster — Ojcze Nasz, Dominus Flevit —Pan zapłakał, Kościół grobu Matki Bożej, Ogrody Getsemani i Bazylika Agonii Jezusa, przejazd na Górę Syjon chrześcijański — Wieczernik, bazylika zaśnięcia NMP, Kościół św. Piotra — in Gallicantu, powrót do hotelu —obiadokolacja i nocleg.

6 dzień; śniadanie; przejazd do świętego miasta Jerozolimy, wejście przez bramę św. Szczepana do kościoła św. Anny — Sadzawka Betesda, przejście do Klasztoru Biczowania (Msza św.) i nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Via Dolarosa, nawiedzenie Bazyliki Bożego Grobu na Kalwarii i miejsca ukrzyżowania Jezusa — Golgota, wejście do Grobu Pańskiego, Ściana Płaczu; powrót do hotelu — obiadokolacja i nocleg.

7 dzień; śniadanie; wyjazd do Betanii (wskrzeszenie Łazarza) Msza Św.; przejazd nad rzekę Jordan — odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych; wyjazd do Jerycha — najstarsze miasto świata — Góra Kuszenia i Sykomora (drzewo Zacheusza) — przejazd nad Morze Martwe, pobyt z kąpielą, pustynia Judzka z widokiem na panoramę Wadi Kelt; powrót do hotelu — obiadokolacja i nocleg.

8 dzień; śniadanie; wyjazd na lotnisko do Tel Avivu; wylot i przylot , zakończenie pielgrzymki.

Koszt 8 – dniowej pielgrzymki wynosi: 1100 zł + 555 USD

oraz 130 usd wpłaca się przewodnikowi w Ziemi.

Organizator zapewnia: — przelot samolotem, autokar z klimatyzacją, noclegi w hotelach (pokoje z łazienkami 2, 3 os.) —wyżywienie 2 razy dziennie — śniadania i obiadokolacje — obsługę pilota — przewodnika — słuchawki — bilety wstępu: Sadzawka Betesda, Pater Noster, Kafarnaum, Galicantu, Góra Tabor, Góra Wniebowstąpienia, rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim, obiad-ryba sw.Piqtra — ubezpieczenie kosztów leczenia, NW i bagażu.

Parafia św. Józefa Rzemieślnika

Misje parafialne

13 – 16 czerwca 2019 r.

Raba Niżna

————————————————–

Program Misji Świętych

13.06 – czwartek

godz. 11.00 – Msza św. dla dzieci i młodzieży

Rozpoczęcie Misji św. z nauką ogólną

godz. 15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

godz. 18.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich

Nabożeństwo Fatimskie

14.06 – piątek

godz. 8.00 – Msza św. z nauką dla osób starszych

godz. 10.00 Nauka dla dzieci klas 0 – VI

godz. 11.00 Msza św. dla dzieci  i młodzieży

Po Mszy św. nauka dla klas VII,VIII i III Gim.

godz. 15.00 Droga Krzyżowa na Przycynę

godz. 18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich

15.06 – sobota

godz. 8.00 Msza św. z nauką dla osób chorych i starszych

godz. 10.00 Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży

godz. 11.00 Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży

godz. 15.00 – 16.30 Spowiedź ogólna

godz. 18.00 Msza św. z nauką ogólną

godz. 21.00 Apel Jasnogórski w kościele

16.06 – niedziela

Uroczystość najświętszej Trójcy

godz. 8.00 Msza św. z błogosławieństwem misyjnym

godz. 11.00 Msza św. na zakończenie misji z poświeceniem krzyży

godz. 16.00 Msza św. z błogosławieniem misyjnym w D.P.S

Ps. Szczegółowy program poda ks. misjonarz  O. Longin Płachta – jezuita

Apeluje i gorąco zaprasza do wzięcia udziału w Misjach ks. Proboszcz

                                                  Marian Krzystek

——————————————————————————

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość

W Twoim Synu Jezusie Chrystusie,

I wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie Zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość,

przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi

doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie,

 trójjedyny Boże, zawsze odnajdowali źródło nadziei.

Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Życzenia na Nowy Rok 2019

Z okazji Nowego Roku ks. Proboszcz składa wszystkim Rodziną Naszej Parafii i Gościom, najserdeczniejsze życzenia Bożego Błogosławieństwa i Pokoju Serca.

Zapraszam na wspólne kolędowanie w dniu 06.01.2019 r. (Trzech Króli) po mszy świętej o godz. 16.00.

PROGRAM  REKOLEKCJI  SZKOLNYCH

W PARAFII RABA NIŻNA

PRZED BIERZMOWANIEM

15 – 17.05.2018 r.

Wtorek

godz. 10.15 – nauka dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

godz. 11.00 – Msza Święta dla dzieci i młodzieży 

                       gimnazjalnej

godz. 11.45 – nauka dla młodzieży Gimnazjum

godz. 18.00 – Msza Święta z udziałem dzieci I-szo

Komunijnych (Biały Tydzień).

Po Mszy Św.  Nabożeństwo Majowe

godz. 19.00 – Próba liturgiczna dla kandydatów do

Sakramentu Bierzmowania.

Środa

godz. 10.15 – nauka dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

godz. 11.00 – Msza Święta dla dzieci i młodzieży

gimnazjalnej

godz. 11.45 – nauka dla młodzieży Gimnazjum

godz. 16.30Spowiedź przed Bierzmowaniem

godz. 18.00 – Msza Święta z udziałem dzieci I-szo

Komunijnych (Biały Tydzień).

Po Mszy Św. Nabożeństwo Majowe

godz. 19.00 – Próba liturgiczna dla kandydatów do

Sakramentu Bierzmowania.

Czwartek

godz. 10.15 – nauka dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

godz. 11.00 – Msza Święta dla dzieci i młodzieży, oraz dzieci

I-szo Komunijnych (Biały Tydzień)

godz. 17.15 – zajęcie wyznaczonych miejsc dla kandydatów i

świadków Sakramentu Bierzmowania

godz.11.45 – nauka dla Gimnazjum

godz. 17.30 – Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00 – Msza Święta z Liturgią Bierzmowania pod

                       przewodnictwem Ks. Biskupa.

Msze Święte pogrzebowe zamówione

za Ś.P. Andrzeja Kowalczyka w dniu jego pogrzebu

w Rabie Niżnej 15.03.2018 r.:

od rodziny Nowaków ze Skawy

od rodziny Milców z Rabki

od Józefa i Stanisławy Gacek z Jasionowa

od Marii Malec z dziećmi z Olszówki – przekazano do parafii w Olszówce

od Józefa i Katarzyny Chryc z Jasionowa

od Władysława Chryca z rodziną z Jasionowa

od Anny i Tadeusza Nawarów z Raby Niżnej – 9.04.2018 r.

od Janiny i Czesława Nawarów z Olszówki – przekazano do parafii w Olszówce

od Małgorzaty i Stanisława Nawarów z Olszówki – przekazano do parafii w Olszówce

od Alicji i Jana Nawarów z Olszówki – przekazano do parafii w Olszówce

od Elżbiety i Stanisława Pyrz

od Beaty i Antoniego Pyrz

od Elżbiety i Piotra Pyrz

od Małgorzaty i Pawła Pyrz

od Kamila Pyrza

od Józefy i Kazimierza Mucha z Kasinki Małej

od rodziny Nieckulów – 10.04.2018 r.

od Grzegorza Nawary z Olszówki – przekazano do parafii w Olszówce

od Justyny i Marcina Nawara – 12.04.2018 r.

od Katarzyny i Artura Kaczmarczyk – 14.04.2018 r.

od Agaty Majerczyk i Agnieszki Chryc

od Firmy Telefonika Kable SA z Myślenic

od Zofii o Józefa Kieliusiak z Olszówki – przekazano do parafii w Olszówce

od rodziny Kurków z Poręby

od Marii Worwa i Anny Sularz

od rodziny Piekarczyków z Olszówki – przekazano do parafii w Olszówce

od Mariana i Władysławy Wsolak z rodziną – 17.04.2018 r.

od Marcina i Moniki Wsolak – 19.04.2018 r.

od Stanisława Halamy z Poręby

od Dariusza Halamy

od Firmy Stalex z Mszany Dolnej

od Hwnryka Koisa z rodziną – 23.04.2018 r.

od Zofii i Jana Niżnik – 24.04.2018 r.

od Darka Dziwisza z rodziną

od rodziny z Rabki

od Dyrekcji o Pracowników Przedszkola nr 2 w Chabówce

od Artura Bachul z rodziną

od Piotra, Krystyny i Wojciecha Krośnickich

od Henryka Kościelniaka z Poręby z rodziną

od kolegi Stanisława z Węglówki z rodziną

od kuzyna z Makowa Podhalańskiego z rodziną

od Mieczysława Blecharczyka z podobina

od Michała Znachowskiego

od Jana Chorążaka z rodziną z Mszany Dolnej

od Katarzyny i Andrzeja Głowa z rodziną

od Janusza Kaczmarczyka z rodziną

od Józefa Guzary z Lubomierza

od Marii Głowa z rodziną

od Bogdana Niżnika z Lubnia

od Juliana i Wojciecha Dzidkowiec z rodziną

od Krystyny i Jana Zapałów – 30.04.2018 r.

od Piotra Gucwy z rodziną

od Zarządu Firmy Eldrew z Wadowic

od Firmy Brzezickich z Krzczonowa

od Andrzeja Ryczka z rodziną

od chrześnicy Wioletty z rodziną

od kuzynki Leokadii Żądło z Myślenic – 2 Msze Święte

od kuzyna Jana Świdra i żony Elżbiety – 2 Msze Święte

od Bogdana o Bożeny Potaczków – 02.05.2018 r.

od Edwarda Knowy z rodziną – 12.05.2018 r.

od Firmy Paletopol Potaczek

od rodziny Szewców z Pełczyna

od rodziny Smotrów z Wołowa – przekazano do parafii w Olszówce

od Beaty i Tomasza Michalczewskich – przekazano do parafii w Olszówce

od Teresy i Stanisława Potaczków z rodziną – przekazano do parafii w Olszówce

od Ochotniczej Straży Pożarnej z Olszówki – przekazano do parafii w Olszówce

od sąsiadów Teresy i Władysława Ślósarczyków – 14.05.2018 r.

od Łucji i Mariana Knowa – 15.05.2018 r.

od Zarządu Klubu Rugby „Klub Gorce Raba Niżna” – 16.05.2018 r.

od Krystyny i Marka Golińskich 17.05.2018 r.

od Anny Sułkowskiej – 25.05.2018 r.

od kuzynki Marii z córką Iwonką – 28.05.2018 r.

od rodziny Kowalów z Krupówki

od Małgorzaty i Jana Wójtowiczów – 29.05.2018 r.

od Kierownictwa Biura Rachunkowego FISKUS.PL … Czesława Iwana

od Krzysztofa Iwana właściciela Biura Rachunkowego FISKUS.PL z Limanowej

od Bogumiły i Stanisława Luberdów z Olszówki z rodziną – przekazano do parafii w Olszówce

od Haliny Dziadoń z Łapanowa z rodziną

od Bogumiły i Pawła Dziedziców z Łapanowa z rodziną

od Stanisławy o Mariana Gumulińskich z rodziną

od Marii i Stanisława Janiów z rodziną

od Sylwii Lach z Podobina

od właścicieli Firmy Porębskich z Mszany Dolnej

od Zbigniewa i Krzysztofa Kuś z Mszany Górnej

od Natalii i Marka Kucharczyk

od Pawła Palki z Niedźwiedzia

od Doroty i Norberta Kikliców

od Kamili i Mateusza Twaróg

od Pracowników Tartaków z Dobrej

od Janusza i Barbary Stożek z Mszany Dolnej

od Pracowników Przedszkola nr 1 z Rabki Zdroju – 2 Msze Święte

od Firmy Stolarskiej Andrzeja Czuby z Kleczy

od Firmy „KUCHARDREW” z Kasinki Małej – 2 Msze Święte

od Jana i Ewy Wojciarczyk z Lubomierza

od koleżanek żony z Firmy Łasuch

od Daniela Leżańskiego z rodziną – 31.05.2018 r.

od Katarzyny i Mariusza Michałków ze Słopnic

od Janiny i Janusza Michałków z Zamieścia

od Justyny i Marcina Nowaków ze Stróży

od Krystyny Stachnik i Anny Macioł ze Skomielnej Białej

od Ady Gibas z Rabki

od Firmy i Rodziny Stróżak z Poręby Wielkiej

od Wioletty i Miłosza Piekarczyków – 05.06.2018 r.

od Krystyny i Stanisława Lach z rodziną – 07.06.2018 r.

od Czesława Kowalczyka z Lubomierza

od Bartłomieja Filasa

od rodziny Dziętło z Lubomierza

od Marii Madej z Podsarnia

od siostrzeńców Mateusza i Konrada

od Marii i Zygmunta Wójtowiczów – 11.06.2018 r.

od Władysława Banacha z Słopnic

od rodziny Nowaków z Krupówki – 14.06.2018 r.

od Katarzyny i Wojciecha Wietrzyk z Mszany Dolnej

od rodziny Szynalików z Mszany Dolnej

od rodziny Mśkowców Krystyny i Józefa z Rabki

od Mariana i Janiny Potaczków – przekazano do parafii w Olszówce

od Anny i Zdzisława Czech – 19.06.2018 r.

od Klubu Sportowego OSTRA Olszówka – Raba Niżna – przekazano do parafii w Olszówce

od Moniki i Stanisława Nawarów – przekazano do parafii w Olszówce

od Iwony i Dawida Nawarów- przekazano do parafii w Olszówce

od Firmy Monika i Stanisław- przekazano do parafii w Olszówce

od Józefa Chorążaka z rodziną z Olszówki – przekazano do parafii w Olszówce

od Katarzyny i Marcina Kuc

od Krystiana i Joanny Konobis -23.06.2018 r.

od Rodziny Zapałów z Jasicy – 22.06.2018 r.

UWAGA !

Intencje zaznaczone czcionką pogrubioną będą sprawowane w środy do MBNPomocy w miesiącu kwietniu i maju.

Pozostałe intencje nieoznakowane będą sprawowane w okresie wakacyjnym i później do uzgodnienia z rodziną…

Część poza parafią!

Dyżur ministrancki w tygodniu

Dzień

Godzina

Ministranci

Poniedziałek 17:00 Robert Chmielarczyk (lektor)

Franciszek Trojanowski (ministrant do ampułek)

Dawid Bieniek ( ministrant do lavabo – ręczniczek)

Adrian Wodziak (ministrant do dzwonków)

Wtorek 7:00 Paweł Masłowiec (lektor)

Grzegorz Lach (ampułki)

Krzysztof Lach (ręczniczek)

Szczepan Petrycki (dzwonki)

Środa 17:00 Piotr Kowal (lektor)

Dyżur i zbiórka ministrantów młodszych ze Szkoły Podstawowej.

Czwartek 7:00 Paweł Masłowiec (lektor)

Patryk Bieniek (ampułki)

Przemysław Potaczek (ręczniczek)

Kacper Bieniek (dzwonki)

Piątek 17:00 Mateusz Piekarczyk, starszy (lektor)

Marcin Piekarczyk (ampułki i ręczniczek)

Mateusz Piekarczyk, młodszy (dzwonki)

Sobota 8:00 Robert Chmielarczyk (lektor)

Dyżur i zbiórka ministrantów starszych i lektorów

W niedziele obowiązują zapisy w zakrystii… a ponadto przychodzimy na Adorację Najświętszego Sakramentu, pół godziny przed Mszą Świętą.

Ministranci co służą o godz. 8:00 pozostają na Adoracji, zaraz po Mszy Świętej. (przynajmniej przez 15 min. )

Uwaga! Gdyby ktoś nie mógł przyjść na swój dyżur, należy zamienić się z kolegą.

Drodzy parafianie!

Niech Radość i Pokój Betlejemskiej Nocy przenika nasze serca, a Błogosławieństwo Bożej Dzieciny wydaje w nas owoce jedności, miłości wzajemnej i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2018.

Ksiądz proboszcz wraz z Duszpasterską Radą Parafialną

W dniu 21.04.2017 r. o godz. 15:00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, ksiądz proboszcz w grupie pielgrzymów z Krakowa, miał okazję spotkać się z Prezydentem RP i Pierwszą Damą, przekazać życzenia, a następnie odprawić Mszę Świętą w tamtejszej kaplicy w intencji Ojczyzny. (zdjęcia do zobaczenia w Galerii)

Nabożeństwo Czterdziestogodzinne

Współcześnie czterdziestogodzinne nabożeństwo jest stopniowo zapominane. Najczęściej służy jedynie jako „wstęp” do Wielkiego Postu. Ma jednak bardzo bogatą i długą tradycję. Już w 1539 r. papież Paweł III pisał, że powstało, aby „ułagodzić gniew Boga, spowodowany występkami chrześcijan, oraz aby udaremnić wysiłki i machinacje Turków, dążących do zniszczenia chrześcijaństwa”.

Czterdziestogodzinne nabożeństwo bywa nazywane Quarant’ Ore (lub Quarantore), od quarant – „czterdzieści” oraz hora – „godzina”. Najkrócej mówiąc, polega na nieustannej, trwającej czterdzieści godzin modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem. Jest to więc nabożeństwo eucharystyczne i powinno się zarówno zaczynać, jak i kończyć mszą św. Istnieją nawet specjalne, uroczyste msze, połączone z procesją z Najświętszym Sakramentem, przewidziane na początek i koniec czterdziestogodzinnego nabożeństwa.

Adoracja trwa 40 godzin przede wszystkim dla upamiętnienia czasu, jaki według tradycji ciało Zbawiciela było złożone w grobie. Ale liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas: przed rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie potopu, Żydzi błąkali się na pustyni przez 40 lat. Współcześnie jednak oficjalne dokumenty liturgiczne mówią nie tyle o „czterdziestogodzinnym nabożeństwie”, co o dłuższej adoracji, bez określania czasu jej trwania. Termin zachował się w praktyce duszpasterskiej i najczęściej – zwłaszcza w Polsce – określa się nim trzydniową adorację, odbywającą się albo w trzy kolejne niedziele przed Wielkim Postem, albo w niedzielę (od ostatniej mszy porannej), poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową. Nie jest jednak związane wyłącznie z tym okresem liturgicznym. Zachęca się również, by urządzać je w adwencie, czy przed istotnymi momentami dla danego kościoła lokalnego. W niektórych miastach, np. Rzymie, Mediolanie czy Paryżu, było dawniej sprawowane bez ustanku w kolejnych kościołach: gdy tylko kończyło się w jednym miejscu, rozpoczynane było w następnym. Starano się też, by adoracja trwała dzień i noc, nieprzerwanie czterdzieści godzin pod rząd.

Nie ma pewności co do tego, kiedy powstało czterdziestogodzinne nabożeństwo, ani kto je zapoczątkował. Najprawdopodobniej, jego korzenie można odnaleźć już w średniowiecznym (XIII-XIV) zwyczaju przenoszenia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego właśnie na czterdzieści godzin. Wiadomo też, że w 1527 r. w Mediolanie, bractwo związane z kościołem Świętego Grobu zorganizowało trwające tyle samo czasu uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu. W 1537 r., również w Mediolanie, z inicjatywy Józefa Piantanida da Fermo, kapucyna, rozpoczęto nieprzerwaną adorację Najświętszego Sakramentu, odbywającą się po kolei w różnych kościołach. Dwa lata później, papież Paweł III wyrażając oficjalną zgodę na to nabożeństwo, komentował je następująco: „(…) by ułagodzić gniew Boga, spowodowany występkami chrześcijan, oraz aby udaremnić wysiłki i machinacje Turków, dążących do zniszczenia chrześcijaństwa, ustanowiono cykl modlitw i próśb, które mają być zanoszone dniem i nocą przez wszystkich wiernych Chrystusa przed Najświętszym Ciałem naszego Pana, we wszystkich kościołach wspomnianego miasta [Mediolanu – przyp.red.], w taki sposób, że modlitwy te oraz prośby odmawiane są przez samych wiernych, zmieniających się co czterdzieści godzin (…)”. Wiadomo też, że podobne nabożeństwa organizował w Rzymie św. Filip Nereusz, zaś św. Ignacy Loyola bardzo zachęcał do urządzania w czasie karnawału trwających dwa dni lub czterdzieści godzin wystawień Najświętszego Sakramentu, jako przebłaganie za grzechy popełnione w tym okresie. Wśród osób, które przyczyniły się nie tyle do powstania, co do upowszechnienia czterdziestogodzinnych adoracji, wymienia się również m.in. o. Tomasza Nieto, dominikanina, czy św. Antoniego Maria Zaccarię, barnabitę. W każdym razie, w XVI w. uroczyste wystawienia Najświętszego Sakramentu, trwające najczęściej czterdzieści godzin, organizowane były przeważnie w sytuacjach publicznych katastrof czy niebezpieczeństwa.

Naturalnie, już w XVI w. powstawały instrukcje odnośnie tego, jak czterdziestogodzinne nabożeństwo powinno być odprawiane. Jedną z nich przygotował bł. Jan Juwenalis Ancina ze zgromadzenia braci filipinów, biskup Saluzzo. Również św. Karol Boromeusz pozostawił bardzo szczegółowe wskazówki co do sposobu sprawowania czterdziestogodzinnego nabożeństwa oraz innej, podobnej praktyki – „Oratio sine intermissione” (nieprzerwana modlitwa). Ważniejsza jednak była konstytucja „Graves et diuturnae” papieża Klemensa VIII, wydana w 1592 r. Zaprowadzała ona w Rzymie nieprzerwany cykl uroczystych wystawień Najświętszego Sakramentu, odbywający się po kolei w różnych kościołach, w każdym po czterdzieści godzin, „(…) tak, by w każdej godzinie dnia i nocy, przez cały rok, modlitwa wznosiła się bez ustanku przed oblicze Pana”. Znamienne, że również Klemens VIII miał na uwadze przede wszystkim pokój chrześcijaństwa: „Módlcie się o zgodę wśród chrześcijańskich książąt, módlcie się za Francję [Francja była wówczas szczególnie zagrożona – przyp. red.], módlcie się, by wrogowie naszej wiary, straszliwi Turcy, którzy w swej pełnej pychy zaciekłości grożą zniewoleniem i zniszczeniem całego chrześcijańskiego świata, mogli być powaleni prawicą Wszechmogącego Boga”.

W 1731 r. papież Klemens XII wydał chyba najistotniejszą instrukcję regulującą sposób odprawiania czterdziestogodzinnego nabożeństwa, znaną później jako “Instructio Clementina”. Jest to w ogóle jeden z najdokładniejszych i najbardziej szczegółowych dokumentów dotyczących nabożeństw. Na przykład, według tej instrukcji, w trakcie czterdziestogodzinnego nabożeństwa Najświętszy Sakrament zawsze ma być wystawiony na głównym ołtarzu i ma się przed nim palić co najmniej dwadzieścia świec. Wszelkie rzeźby, obrazy i relikwie, znajdujące się w otoczeniu ołtarza, mają być usunięte lub zakryte. Na noc drzwi kościoła mają być zamykane, zaś kobiety muszą wyjść. Przy ołtarzu, na którym jest wystawiony Najświętszy Sakrament, nie może być w tym czasie odprawiana żadna msza, w trakcie zaś tych, które są sprawowane przy bocznych ołtarzach, nie można używać dzwonków. W świątyni musi panować skupienie i cisza. Na początek i zakończenie wystawienia sprawować należy – za wyjątkiem największych uroczystości – Mszę o Najświętszym Sakramencie, zaś drugiego dnia adoracji – Mszę Pro Pace. W trakcie procesji odbywających się po początkowej i końcowej mszy mają być śpiewane litanie do świętych. Pomimo, że Instrukcja już nie obowiązuje, to na niej właśnie są oparte również współczesne obrzędy wystawień Najświętszego Sakramentu. W Instrukcji opisane są m.in.: okadzanie hostii na określone słowa pieśni „Tantum Ergo” („Przed tak wielkim sakramentem”), użycie ozdobnej kapy przez kapłana niosącego monstrancję, czy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Z czasem Quarant’ore zaczęło być sprawowane w nieporównanie mniej uroczystej oprawie. Ze względów praktycznych zrezygnowano też z wymogu, by odbywało się nieustannie dniem i nocą. Zezwolił na to m.in. papież Benedykt XIV, który w wydanej w 1748 r. encyklice „Inter Cetera” zalecał, by odprawiać przed Wielkim Postem czterdziestogodzinne nabożeństwo, które miało ochronić wiernych przed niebezpiecznymi rozrywkami oraz być formą pokuty za popełnione grzechy. Do dziś pozostało związane właśnie z okresem rozpoczęcia Wielkiego Postu i ma współcześnie charakter głównie pokutny oraz przebłagalny za grzechy popełnione przez chrześcijan w okresie karnawału. Co istotne, jest wynagrodzeniem za winy nie tylko samych uczestniczących w adoracji, ale wszystkich ich współwyznawców. Traktuje się to nabożeństwo również jako chroniące przed złem, pokusami i wszelkimi niebezpieczeństwami. Jednak, jak w przypadku każdej adoracji Najświętszego Sakramentu, ma przede wszystkim służyć pogłębieniu wiary i umocnieniu relacji z Bogiem.

Program Wizyty Duszpasterskiej – Kolędy

 28.12.2016 – 30.12.2016

 

dzień osiedla początek zakończenie
Środa

od 10:00

Miedziane, Piekarze, Dworskie od PP. Cieniawskich pod lasem u PP. Florków
Czwartek

od 10:00

Biłkówka, Mardausze od Józefa i Marii Nawara u PP. Bednarków
Piątek

od 10:00

Macugówka, Ślusarzówka od PP.  Wodziak u PP. Koisów

P.S.

Prośba o podwiezienie księdza, pana kościelnego i ministrantów spod plebanii do pierwszego domu i odwiezienie od ostatniego domu.

Uwaga! Nowe domy do poświęcenia, proszę zgłaszać wcześniej…

Na stole powinien znajdować się biały obrus, Pismo Święte, krzyżyk, świece,woda święcona oraz ewentualnie zeszyty z religii…

Program Wizyty Duszpasterskiej – Kolędy

po Nowym Roku 03.01.2017 – 05.01.2017

 

dzień osiedla początek zakończenie
Wtorek

od 12:00

Bajkówka

Majerówka

od PP. Porębów (nowy dom) dom pana sołtysa
Środa

od 12:00

Tobołówka

Kułkówka

od PP. Nawarów (Ireny z rodziną), u PP. Potaczków – Wenderlichów
Czwartek

od 12:00

Muzykówka

Bartusie i Piekarczykówka

od PP. Pankiewiczów  

PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

7– 15.01.2017 r.

Data Osiedla Rozpoczęcie Zakończenie
Sobota

07.01.2017 r.

Janówka Godz. 09.00

od PP. Gacków

U PP. Wsolaków
Wtorek

10.01.2017 r.

Sochy Godz. 12.00

od PP. Kościelniaków k. szkoły

U PP. Bieńków
Środa

11.01.2017 r.

Loski, Gazdy Godz. 12.00

od PP. Blecharczyków na górze

U PP. Grzybaczów (hurtownia)
Czwartek

12.01.2017 r.

Łanioki, Powolne, Rzepki, Młyn, Dolna Raba Godz.10.00

od PP. Piekarczyków

U PP. Raptów, za Zajazdem
Sobota

14.01.2017 r.

Góry, Budzyń, Pyzdury Godz. 09.00

od PP. Knapczyków

U PP. Wacławików
Niedziela

15.01.2017 r.

Osrodek Zdrowia Godz. 17.00  

Zakończenie Wizyty Duszpasterskiej – Kolędy

 

dzień osiedla początek zakończenie
Poniedziałek

16.01.2017

od 10:00

 

Kuzoki

Jasice

od PP. Zapałów u PP. Gacków

(poświęcenie nowego domu)

Wtorek

17.01.2017

od 10:00

 

Krupówka u PP. Cichańskich u PP. Kowalów

P.S.

Prośba o podwiezienie księdza, pana kościelnego i ministrantów spod plebanii do pierwszego domu i odwiezienie od ostatniego domu.

Uwaga! Nowe domy do poświęcenia, proszę zgłaszać wcześniej…

Na stole powinien znajdować się biały obrus, Pismo Święte, krzyżyk, świece, woda święcona oraz ewentualnie zeszyty z religii…

ZIEMIA ŚWIĘTA

Śladami Odkupiciela

(8 dni – samolotowo-autokarowa)

Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. To mozaika ludzi wyznających religię mojżeszową, muzułmańską i chrześcijańską. Jest wyrazem solidarności z franciszkanami – opiekunami Miejsc Świętych oraz lokalnymi Kościołami w Jerozolimie.

1 dzień: KATOWICE – TEL AWIW

Spotkanie pielgrzymów na lotnisku w Katowicach – Pyrzowicach. Dojazd do lotniska we własnym zakresie. Odlot do Tel Awiwu. Hajfa. Góra Karmel – sanktuarium Stella Maris. Zakwaterowanie w Nazarecie.

2 dzień: GÓRA TABOR

Góra Tabor. Sanktuarium Przemienienia. Kana Galilejska – sanktuarium Pierwszego Cudu Pana Jezusa. Akko – zwiedzanie twierdzy krzyżowców. Nazaret. Grota i bazylika Zwiastowania NMP, kościół św. Józefa.

3 dzień: JEZIORO GALILEJSKIE

Góra Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha: Kościół rozmnażania Chleba i Prymatu św. Piotra. Kafarnaum – „Miasto Jezusa”. Przepłynięciem statkiem do Ein Gev. Tyberiada – kościół św. Piotra i pomnik „Miast Polskich”.

4 dzień: PUSTYNIA JUDZKA

Jerycho – panorama Góry Kuszenia i sykomora. Rzeka Jordan odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego. Kąpiel w Morzu Martwym. Przejazd przez Pustynię Judzką. Betania. Sanktuarium „Przyjaciół Pana Jezusa”: Łazarza, Marty i Marii. Zakwaterowanie w Betlejem.

5 dzień: BETLEJEM

Ain Karem. Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Zwiedzanie bazyliki Bożego Grobu i Kalwarii. Pole Pasterzy. Betlejem. Grota i bazylika Narodzenia, kościół św. Katarzyny, Grota Mleczna.

6 dzień: JEROZOLIMA

Jerozolima. Sanktuaria na Górze Oliwnej: Wniebowstąpienie, „Peter Noster”, „Dominus Flevit”, Grób Maryj, Ogród Oliwny. Mur Płaczu. Góra Syjon: Wieczernik i „Grób Dawida”, kaplica „przy Wieczerniku”, kościoły: Zaśnięcie NMP i św. Piotra „in Gallicantu”.

7 dzień: JEROZOLIMA

Jerozolima. Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, kaplica Biczowania i Włożenie Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy. Czas na zakupy i indywidualną modlitwę w bazylice Bożego Grobu.

8 dzień: TEL AWIW – KATOWICE

Odlot do kraju. Lądowanie w Katowicach – Pyrzowicach i zakończenie pielgrzymki.

 • Codziennie odprawiana jest Msza święta
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w programie
 • Przewodnikiem grupy jest osoba duchowa z Polski
 • Kapłani zabierają albę i białą stułę

TERMIN PIELGRZYMKI

27 lutego – 5 marca 2016 roku

CENA PIELGZRYMKI

600 zł i 950 USD (dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 250 USD)

oraz 100 USD (płatne przewodnikowi po przylocie do Izraela)

Osoby przewlekłe chore zobowiązani są do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt wynosi 100 zł

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

 • przelot samolotem na trasie Katowice – Tel Awiw i Tel Awiw – Katowice
 • pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja)
 • zakwaterowanie w hotelach (pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką)
 • autokar do dyspozycji grupy, przewodnik po miejscach świętych
 • wszystkie bilety wstępu, taksówka na Górę Tabor, statek po Jeziorze Galilejskim
 • ubezpieczenie, przewodnik-śpiewnik, znak grupy, certyfikat pielgrzyma

BLIŻSZE INFORMACJE

Fundacja Komisariat Ziemi Świętej

 1. Reformacka 4, 31-012 Kraków tel. 12-421-68-06; kom. 666-398-214

www.terrasancta.pl e-mail: biuro@terrasancta.pl

biuro czynne: od poniedziałku do piątku: 9.00-16.45

Informacja na temat przebiegu prac zmierzających do budowy parkingu na działce przylegającej do plebanii.

Na dzień dzisiejszy (24.05.2015) mamy na koncie parafialnym w banku BS Mszana Dolna zebrane środki finansowe w wysokości 20115 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie ostatniej raty 25000 zł. do końca czerwca bieżącego roku, jako całościowej zapłaty za ową działkę.
Parafia na miarę możliwości podjęła już pewne prace mające na celu zagospodarowanie terenu, na podstawie uzyskanego pozwolenia o miejscach parkingowych.
Czynimy dalsze starania o przekwalifikowanie całego gruntu z rolniczego na budowlany oraz jego użyteczności…
Dostrzegamy potrzebę pomocy ze strony Urzędu Gminy Mszana Dolna oraz Sołectwa wsi Raba Niżna, gdyż parafia jak się wydaje, sama nie jest w stanie poradzić sobie z tak wielką inwestycją.
Pamiętajmy, że parking przy kościele, tak bardzo potrzebny, służyłby przecież całej lokalnej społeczności.
Zwracamy się więc z prośbą do instytucji społecznych o większe zainteresowanie się naszym problemem, a do każdej rodziny parafii o złożenie ofiary na tacę (do tej koperty) w pierwszą niedzielę czerwca 2015 lub na konto parafialne, z zaznaczeniem „Na szczególne potrzeby parafii”
Uwaga! Planujemy jeszcze w tym roku malowanie wnętrza kościoła przed uroczystością bierzmowania.
Wszystkim ofiarodawcom Bóg Zapłać!
Ksiądz proboszcz wraz z Duszpasterską Rada Parafialną.

Z terenu parafii pochodzą księża:
ks. prof. Krzysztof Kościelniak
ks. kapelan Józef Szlaga
o. Krzysztof Kościelniak Franciszkanin

1 odpowiedź na Aktualności

 1. Piotr pisze:

  Drogi księże!

  Zostałeś z ludu wzięty i do ludu jesteś posłany.
  U progu twej kapłańskiej drogi życzymy Ci życia, które będzie cudownym darem Bożym dla całego Kościoła.
  Niech wspiera Cię Maryja – Matka wszystkich kapłanów i św Maksymilian.

  Niech twoja praca przynosi obfite owoce
  i jednoczy ludzi w jedną Chrystusową owczarnię.
  Życzymy również pogody ducha i wiele radości każdego dnia, oby uśmiech często gościł na twej twarzy.
  Do życzeń dołączamy naszą modlitwę
  Szczęść Boże!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.